Regulamin BBN 2020

 BBN_logo_jpg

Regulamin „Bielsko – Biała Nocą 2020”

cykl miejskich zawodów w biegu na orientację rozgrywanych wieczorem

Organizatorzy:

 • Klub Sportowo – Rekreacyjny TKKF „Beskidek”
 • Urząd Miejski w Bielsku-Białej Wydział Kultury Fizycznej i Turystyki
 • Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji
 • Bielsko-Biała Orienteering Team

Zespół organizatorów:

 • Kierownik zawodów: Franciszek Suchy
 • Z-ca kierownika: Kazimierz Kozak
 • Sędzia główny: Kamilla Wojarska
 • Budowniczy tras: Krzysztof Wojarski
 • Kierownik startu: Krzysztof Bodzek
 • Biuro zawodów: Beata Jaczewska

oraz sędziowie wolontariusze.

Cel zawodów:

 • popularyzacja biegu na orientację wśród mieszkańców Bielska-Białej
 • promocja miasta wśród biegaczy spoza Bielska-Białej
 • pokazanie miejsc w Bielsku-Białej, które w ostatnich latach zyskały nowe oblicze
 • rozszerzenie oferty form rekreacji dostępnych w Bielsku-Białej

Uczestnicy:

zawody ogólnodostępne dla wszystkich lubiących aktywny sposób spędzania wolnego czasu

Terminy i miejsca zawodów:

– 24 września – Mikuszowice Śląskie,

– 22 października – Wapienica,

– 19 listopada – Biała Wschód,

– 18 grudnia – Śródmieście.

Lokalizacja centrum  zawodów będzie podana w Komunikacie technicznym najpóżniej dwa dni przed zawodami.

Trasy, kategorie:

– A (długość ok. 3,0 – 4,0 km) – dla biegaczy mających już doświadczenie w orientacji sportowej, start indywidualny z oddzielną klasyfikacją dla kobiet AK i mężczyzn AM,

– B (długość ok. 2,5 km) – dla biegaczy mających już doświadczenie w orientacji sportowej, zalecana dla młodzieży i weteranów, start indywidualny z oddzielną klasyfikacją dla kobiet (BK) i mężczyzn (BM),

– C (długość ok. 2,0 km) – dla początkujących, możliwy start w zespołach 2-osobowych,
z oddzielną klasyfikacją dla kobiet (CK), mężczyzn (CM), zespołów mieszanych (CMIX).

 • R – dla zespołów rodzinnych (rodzice z dziećmi do lat 12), bez klasyfikacji.

Mapy:

Na każdą z imprez przygotowana zostanie specjalna mapa uwzględniająca takie obiekty jak budynki, ogrodzenia, murki, drzewa, krzewy i inne rodzaje pokrycia terenu, które mogą potencjalnie dla zawodnika stanowić punkt orientacyjny. Mapy będą przygotowane według międzynarodowych standardów  dla map do biegów na orientację.

System potwierdzeń:

SportIdent (chipy); kara za zgubienie chipa wynosi 50 zł.

Zasady rozgrywania zawodów:

 • Zawody będą przeprowadzone zgodnie z „Wytycznymi Polskiego Związku Orientacji Sportowej dla organizatorów imprez sportowych przy planowaniu zawodów w czasie epidemii COVID-19 w Polsce”.
 • Biorący udział w zawodach są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania aktualnych zasad wynikających ze stanu epidiemiologicznego.
 • Biorący udział w zawodach startują w swoich kategoriach w odstępach czasowych zgodnie z opublikowanymi przed zawodami na liście startowej minutami startowymi.
 • Zawodnicy przybywają do centrum zawodów nie wcześniej niż 30 minut przed startem. W centrum zawodów nie będzie możliwości dodatkowych zgłoszeń, jak również opłaty startowej.
 • W centrum zawodów należy zachować dystans społeczny i stosować wymagane środki ochrony osobistej (maseczki). Zawodnicy nie muszą korzystać z maseczek podczas startu i pokonywania trasy.
 • Należy zachować wymagane bezpieczne odległości pomiędzy zawodnikami w oczekiwaniu na start, odczytanie karty SI po biegu, pobranie wydruku z wynikiem.
 • Przed wejściem do boksu startowego zawodnicy proszeni są o dezynfekcje rąk.
 • Weryfikacja numerów chipów własnych oraz wydawanie chipów organizatora odbywać się będzie w pierwszym boksie startowym.
 • Start rozpoczyna się o godz. 17:30 – jest to minuta 00.
 • Zawodnicy przed startem zobowiązani są do zachowania bezpiecznych odległości między sobą, jak również zachowania dystansu w boksach startowych.
 • Na 1 minutę przed startem startujący otrzymuje dokładną mapę terenu z zaznaczonymi na czerwono: miejscem startu (trójkąt), punktami kontrolnymi (kółeczka), metą (podwójne kółeczko), oraz ew. obszarami z zakazem wstępu (ukośne linie).
 • Ze startu rusza na sygnał sędziego, w swojej minucie startowej.
 • Zawodnicy odnajdują zaznaczone na mapie punkty kontrole i potwierdzają ich znalezienie za pomocą systemu SportIdent. Każdy punkt kontrolny wyposażony jest w tym celu w specjalną stację, do której należy włożyć (przyłożyć)  swój chip.
 • Trasa między punktami kontrolnymi zależy od startującego – przestrzegając przepisów
  o ruchu drogowym, zapisów w regulaminie zawodów, zasad bezpieczeństwa i zdrowego rozsądku.
 • Punkty kontrolne są oznaczone w terenie biało-czerwonym lampionem o rozmiarach
  30 x 30 cm i wyposażone są w stacje SportIdent.
 • Zawodnicy poruszają się pieszo lub biegiem, stosując się do zasad ruchu drogowego obowiązujących pieszych, korzystając z chodników, przejść dla pieszych, terenów zielonych. Zabronione jest poruszanie się po jezdniach poza obszarami oznaczonymi znakiem drogowym D-40 „strefa zamieszkania” oraz obszarach oznaczonych na mapie ukośnymi czerwonymi liniami. Zakazane jest również przechodzenie przez ogrodzenia, mury, poręcze i żywopłoty.
 • Zawodnik kończy swój start w miejscu oznaczonym jako meta, potwierdzając obecność na mecie za pomocą chipa i stacji SI.
 • Po ukończeniu biegu zawodnik zgłasza się do miejsca odczytu kart SportIdent w celu odczytania potwierdzeń z trasy z chipa. Zawodnicy, którzy korzystali z chipów organizatorów oddają je w biurze zawodów. Wszystkie chipy organizatora będą po każdym biegu odkażane.
 • Biorący udział w zawodach po zakończeniu biegu w miarę możliwości jak najszybciej opuszcza teren zawodów. Wyniki biegu będa dostępne on-line http://wyniki.bielskonoca.hostingasp.pl/ oraz będą udostępnione na stronie http://www.bielskobialanoca,pl.
 • Klasyfikacja wg czasu pokonania trasy, w pierwszej kolejności startujący, którzy zaliczyli wszystkie punkty kontrolne w swojej kategorii, następnie z brakującym jednym punktem, dwoma, itd.
 • Limit czasu przebywania zawodnika na trasie wynosi: 60 minut.
 • Jest możliwość startu w dwóch kategoriach (na trasie klasyfikowanej A,B lub C i trasie rodzinnej) w trakcie jednej imprezy, ale tylko pod warunkiem, że bieg klasyfikowany jest przed biegiem z zespołem rodzinnym.

Zgłoszenia:

Zgłoszenia poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie zawodów: www.bielskobialanoca.pl.

Zgłoszenia najpóźniej do północy 2 dni przed zawodami. Nie będzie możliwości zgłaszania się w biurze zawodów.

W zggłoszeniu należy podać:  imię i nazwisko zawodnika, nazwę klubu lub nazwę zespołu, kategorię (wybór trasy) oraz wybrać minutę startową.

Dodatkowo w kategoriach zespołowych w odpowiednim polu należy podać imie i nazwisko drugiej osoby. W przypadku gdy w kategorii Rodzinnej startują w zespole więcej niż 2 osoby prosimy o podanie tylko ich imion ze względu na ograniczoną ilość miejsca.

Dodatkowo, ze względów na wymogi związane z epidemią, przy zgłoszeniu konieczne będzie podanie danych kontaktowych: adresu e-mail i numeru telefonu.

Opłata startowa:

Obowiązują opłaty startowe w wysokości :

– 15 zł dla osób pełnoletnich startujących na trasach A, B, C,

– 5 zł dla dzieci i młodzieży startujących na trasach A, B, C,

– 15 zł od zespołu rodzinnego na trasie R, W (rodziny z dziećmi do lat 12).

Opłaty startowe  płatne na konto :

 • Klub Sportowo – Rekreacyjny Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Beskidek”
 • 43 -300 Bielsko – Biała ul. Skoczowska 4
 • nr konta : 7211 6022 0200 0000 0061 7799 72
 • BANK MILENIUM S.A. Oddział Bielsko – Biała
 • Nie będzie możliwości wpłaty wpisowego w biurze zawodów.
 • W przypadku wpłaty na konto w ostatnim dniu przed zawodami, w biurze zawodów należy przedłożyć potwierdzenie wpłaty.
 •  
 • Uwaga: Jest możliwość zgłoszenia się na wszystkie etapy przez wniesienie opłaty startowej
  z góry za całą edycję (bonus 4 starty w cenie 3), przelewem na konto KSR TKKF „Beskidek” przed pierwszym etapem w wysokości:
 • – 45 zł dla osób pełnoletnich startujących na trasach A, B, C,
 • – 15 zł dla dzieci i młodzieży startujących na trasach A, B, C,
 • – 45 zł od zespołu rodzinnego na trasie R (rodziny z dziećmi do lat 12).

Lista startowa:

 • Lista startowa z minutami startu będzie opublikowana na stronie zawodów dzień przed zawodami.

Komunikat techniczny:

 • Komunikat techniczny dostępny będzie na stronie zawodów najpóźniej na dwa dni przed danym etapem.

Wyniki:

 • Wyniki z zawodów będą udostępnione w trakcie trwania zawodów w wersji on-line wyniki.bielskonoca.hostingasp.pl/ oraz pojawią się na stronie bielskobialanoca.pl do 24 godzin po zawodach.

Klasyfikacja:

 • Klasyfikacja będzie prowadzona dla każdej kategorii, oddzielnie dla kategorii AK, AM, BK, BM, CK, CM, Cmix. O kolejności w klasyfikacji na każdym etapie będzie decydowała liczba zaliczonych punktów kontrolnych, a następnie czas pokonania trasy.

Oprócz klasyfikacji w każdym etapie będzie prowadzona klasyfikacja generalna całego cyklu. Warunkiem do klasyfikacji generalnej jest start przynajmniej w 3 etapach w tej samej kategorii oraz w tym samym składzie zespołu (dotyczy zespołów w kategorii C).

Do klasyfikacji generalnej będą sumowane wyniki z poszczególnych etapów wg zasady 30 pkt. za 1 miejsce, 27 za 2 miejsce, 25 za 3 miejsce, 23 za 4-te, 22 za 5-te, itd. aż do miejsca 25-go, pozostali otrzymują 1 pkt. za udział.*

Wśród zespołów rodzinnych na trasach R nie będzie klasyfikacji za czas. Statuetki  otrzymają zespoły rodzinne, które wystartują we wszystkich etapach cyklu.

Świadczenia:

 • mapa dla każdego zawodnika,
 • napój i słodkie co nieco po ukończeniu zawodów,

Nagrody – po każdym etapie:

Dyplomy oraz nagrody upominki dla najlepszych będą wręczane w trakcie kolejnych zawodów. Wszystkie dzieci startujące w kategorii R na każdym etapie otrzymają dyplomy oraz medale.

Nagrody – klasyfikacja generalna:

–   Dyplomy, puchary dla zwycięzców (miejsca 1 -3) kategorii AK, AM, BK, BM, CK, CM, CMIX.

–   Puchary – statuetki dla najbardziej aktywnych rodzin na trasie R.

Podsumowanie całego cyklu odbędzie się 18 grudnia 2020 r.

Program:

 • 17:00-21:30 praca centrum zawodów
 • 17:30-20:30 start zawodników (interwałowy)
 • 21:30 zamknięcie mety

Udział w zawodach:

Warunkiem udziału w zawodach jest:

 • złożenie oświadczenia o braku przeciwwskazań do wzięcia udziału w zawodach biegowych oraz o starcie w zawodach na własną odpowiedzialność,
 • złożenie pisemnego zobowiązania do przestrzegania przepisów Kodeksu Drogowego oraz obowiązujących zasad wynikających ze stanu zagrożenia epidiemiologicznego kraju,
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r.poz. 922, ze zm.) oraz wizerunku i zdjęć dla potrzeb związanych z organizacją i promocją imprezy.
 • w przypadku osób, który nie ukończyły 16 lat start w zawodach jest możliwy wyłącznie pod opieką rodzica/opiekuna prawnego,
 • w przypadku osób niepełnoletnich, ale które ukończyły 16 lat start w zawodach uwarunkowany jest podpisaniem oświadczenia przez rodzica/opiekuna prawnego o starcie dziecka na odpowiedzialność rodzica/opiekuna prawnego (wzór oświadczenia na stronie http://www.bielskobialanoca.pl), oświadczenie należy przekazać organizatorom przy odbieraniu chipa.

Zawodnik nie może brać udziału w zawodach jeżeli:

 • występują u niego objawy wskazujące na chorobę zakaźną,
 • jest w takcie obowiązywania obowiązkowej izolacji lub kwarantanny,
 • zamieszkuje z osobą, która jest poddana obowiązkowej izolacji lub kwarantannie,
 • w ciągu tygodnia poprzedzającego zawody miał kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zachorowanie lub skierowaną do izolacji.

Uwagi:

 • Organizacja i przebieg zawodów uzależnione są od aktualnego stanu epidiemiologicznego w kraju. W związku z powyższym organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do regulaminu zawodów, jak również do wprowadzenia dodatkowych ograniczeń np limitu startujących.
 • Organizator zabezpieczy środki do odkażania rąk dla zawodników oraż środki ochrony osobistej (maski, przyłbice, rękawice) dla organizatorów.
 • Organizator zapewnia depozyt rzeczy podczas zawodów.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.
 • W przypadku wypadku, utraty zdrowia lub mienia, osoby te nie będą rościły żadnych zobowiązań wobec organizatorów, współorganizatorów udostępniających swoje obiekty na czas i okoliczność zawodów.
 • Organizator zabezpieczy pierwszą pomoc medyczną. Nie będzie zapewniona opieka lekarska.
 • Obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu oraz palenia papierosów.
 • W sprawach spornych ostateczna decyzja należy do sędziego głównego.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.

Kontakt:

e-mail: bielsko.noca@gmail.com

sprawy organizacyjne: Kamilla Wojarska tel.503 121 622 e-mail: kama.wojarska@gmail.com

sprawy techniczne: Krzysztof Wojarski tel. 500 162 802 e-mail: kwojarski@gmail.com

kierownik zawodów: Franciszek Suchy  tel. 691 527 646

Bielsko-Biała, dn. 30 lipca 2020 r.

*Z uwagi na obostrzenia pandemiczne i konieczność przesuwania terminów zawodów nie wszyscy zawodnicy mogli wziąć udział we wszystkich etapach. W związku z powyższym wprowadza się zmianę: Do klasyfikacji generalnej będą zaliczone 3 najlepsze wyniki, a nie suma z wszystkich etapów.

15 luty 2021

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s