Regulamin BBN 2019

 BBN_logo_jpg

Regulamin „Bielsko – Biała Nocą 2019”

cykl miejskich zawodów w biegu na orientację rozgrywanych wieczorem

Organizatorzy:

 • Klub Sportowo – Rekreacyjny TKKF „Beskidek”
 • Urząd Miejski w Bielsku-Białej Wydział Kultury Fizycznej i Turystyki
 • Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji
 • Bielsko-Biała Orienteering Team
 • 13 Ratownicza Drużyna Wędrownicza „Fatum”

Zespół organizatorów:

 • Kierownik zawodów: Franciszek Suchy
 • Z-ca kierownika: Kazimierz Kozak
 • Sędzia główny: Kamilla Wojarska
 • Budowniczy tras: Krzysztof Wojarski
 • Kierownik startu: Krzysztof Bodzek
 • Biuro zawodów: Katarzyna Daniek

oraz sędziowie wolontariusze.

Cel zawodów:

 • popularyzacja biegu na orientację wśród mieszkańców Bielska-Białej
 • promocja miasta wśród biegaczy spoza Bielska-Białej
 • pokazanie miejsc w Bielsku-Białej, które w ostatnich latach zyskały nowe oblicze
 • rozszerzenie oferty form rekreacji dostępnych w Bielsku-Białej

Uczestnicy:

zawody ogólnodostępne dla wszystkich lubiących aktywny sposób spędzania wolnego czasu

Terminy i miejsca zawodów:

– 19 września – Mikuszowice Krakowskie,

– 17 października – Osiedle Karpackie,

– 21  listopada – Wapienica,

– 20 grudnia – Ratusz i okolice.

Lokalizacja biura zawodów będzie podana w Komunikacie technicznym najpóżniej dwa dni przed zawodami.

Trasy, kategorie:

– A (długość ok. 3,0 km) – dla biegaczy mających już doświadczenie w orientacji sportowej, start indywidualny z oddzielną klasyfikacją dla kobiet AK i mężczyzn AM,

– B (długość ok. 2,5 km) – dla biegaczy mających już doświadczenie w orientacji sportowej, zalecana dla młodzieży i weteranów, start indywidualny z oddzielną klasyfikacją dla kobiet (BK) i mężczyzn (BM),

– C (długość ok. 2,0 km) – dla początkujących, możliwy start w zespołach 2-osobowych,
z oddzielną klasyfikacją dla kobiet (CK), mężczyzn (CM), zespołów mieszanych (CMIX).

– R – dla zespołów rodzinnych (rodzice z dziećmi do lat 12), bez klasyfikacji.

-W –dla zespołów z dziećmi w wózkach, bez klasyfikacji.

Mapy:

Na każdą z imprez przygotowana zostanie specjalna mapa uwzględniająca takie obiekty jak budynki, ogrodzenia, murki, drzewa, krzewy i inne rodzaje pokrycia terenu, które mogą potencjalnie dla zawodnika stanowić punkt orientacyjny. Mapy będą przygotowane według międzynarodowych standardów  dla map do biegów na orientację.

System potwierdzeń:

SportIdent (chipy); kara za zgubienie chipa wynosi 150 zł.

Zasady rozgrywania zawodów:

 • Biorący udział w zawodach startują w swoich kategoriach w odstępach czasowych zgodnie z opublikowanymi przed zawodami na liście startowej minutach startowych.
 • Przed startem zawodnicy zgłaszają się do biura zawodów w celu zweryfikowania numeru swojego chipa lub wypozyczenia chipa od organizatorów. Wydawanie chipów i kart startowych odbywać się będzie do godz. 18:30.
 • Start rozpoczyna się o godz. 18:30 – jest to minuta 00.
 • Na 1 minutę przed startem startujący otrzymuje dokładną mapę terenu z zaznaczonymi na czerwono: miejscem startu (trójkąt), punktami kontrolnymi (kółeczka), metą (podwójne kółeczko), oraz ew. obszary z zakazem wstępu (ukośne linie).
 • Ze startu rusza na sygnał sędziego, w swojej minucie startowej.
 • Zawodnicy odnajdują zaznaczone na mapie punkty kontrole i potwierdzają ich znalezienie za pomocą systemu SportIdent. Każdy punkt kontrolny wyposażony jest w tym celu w specjalną stację, do której należy włożyć (przyłożyć)  swój chip.
 • Trasa między punktami kontrolnymi zależy od startującego – przestrzegając przepisów
  o ruchu drogowym, zapisów w regulaminie zawodów, zasad bezpieczeństwa i zdrowego rozsądku.
 • Punkty kontrolne są oznaczone w terenie biało-czerwonym lampionem o rozmiarach
  30 x 30 cm i wyposażone są w stacje SportIdent.
 • Zawodnicy poruszają się pieszo lub biegiem, stosując się do zasad ruchu drogowego obowiązujących pieszych, korzystając z chodników, przejść dla pieszych, terenów zielonych. Zabronione jest poruszanie się po jezdniach poza obszarami oznaczonymi znakiem drogowym D-40 „strefa zamieszkania” oraz obszarach oznaczonych na mapie ukośnymi czerwonymi liniami. Zakazane jest również przechodzenie przez ogrodzenia, mury, poręcze i żywopłoty.
 • Zawodnik kończy swój start w miejscu oznaczonym jako meta, potwierdzając obecność na mecie za pomocą chipa i stacji SI.
 • Po ukończeniu biegu zawodnik zgłasza się do biura zawodów w celu odczytania przebiegu trasy z chipa. Zawodnicy, którzy korzystali z chipów organizatorów oddają je w biurze zawodów.
 • Klasyfikacja wg czasu pokonania trasy, w pierwszej kolejności startujący, którzy zaliczyli wszystkie punkty kontrolne w swojej kategorii, następnie z brakującym jednym punktem, dwoma, itd.
 • Limit czasu przebywania zawodnika na trasie wynosi: 60 minut.
 • Jest możliwość startu w dwóch kategoriach (na trasie klasyfikowanej A,B lub C i trasie rodzinnej) w trakcie jednej imprezy, ale tylko pod warunkiem, że bieg klasyfikowany jest przed biegiem z zespołem rodzinnym.

Zgłoszenia:

Zgłoszenia poprzez formularz zgłoszeniowy: http://bielskonoca.hostingasp.pl/Zglos

Zgłoszenia najpóźniej do północy 2 dni przed zawodami. Po tym terminie zgłoszenia możliwe tylko w biurze zawodów danego etapu (w miarę dostępności dodatkowych map).

Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko zawodnika lub nazwę zespołu + kategorię (wybór trasy).

Opłata startowa:

Obowiązują opłaty startowe w wysokości :

– 15 zł dla osób pełnoletnich startujących na trasach A, B, C,

– 5 zł dla dzieci i młodzieży startujących na trasach A, B, C,

– 15 zł od zespołu rodzinnego na trasie R, W (rodziny z dziećmi do lat 12).

Opłaty startowe  płatne na konto :

Klub Sportowo – Rekreacyjny Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Beskidek”

43 -300 Bielsko – Biała ul. Skoczowska 4

nr konta : 7211 6022 0200 0000 0061 7799 72

BANK MILENIUM S.A. Oddział Bielsko – Biała

lub w biurze zawodów, ale w wyższej wysokości:

– 25 zł dla osób pełnoletnich startujących na trasach A, B, C,

– 10 zł dla dzieci i młodzieży startujących na trasach A, B, C,

– 25 zł od zespołu rodzinnego na trasie R, W (rodziny z dziećmi do lat 12).

Wyższa opłata nie dotyczy zawodników z Czech.

W przypadku wpłaty na konto w ostatnim dniu przed zawodami, w biurze zawodów należy przedłożyć potwierdzenie wpłaty.

Uwaga: Jest możliwość zgłoszenia się na wszystkie etapy przez wniesienie opłaty startowej z góry za całą edycję (bonus 4 starty w cenie 3), ale tylko przelewem na konto KSR TKKF „Beskidek” przed pierwszym etapem w wysokości:

– 45 zł dla osób pełnoletnich startujących na trasach A, B, C,

– 15 zł dla dzieci i młodzieży startujących na trasach A, B, C,

– 45 zł od zespołu rodzinnego na trasie R, W (rodziny z dziećmi do lat 12).

Lista startowa:

Lista startowa z minutami startu będzie opublikowana na stronie zawodów dzień przed zawodami.

Komunikat techniczny:

Komunikat techniczny dostępny będzie na stronie zawodów najpóźniej na dwa dni przed danym etapem.

Wyniki:

Wyniki danego etapu pojawią się na stronie cyklu do 24 godzin po zawodach.

Klasyfikacja:

Klasyfikacja będzie prowadzona dla każdej kategorii, oddzielnie dla kategorii AK, AM, BK, BM, CK, CM, Cmix. O kolejności w klasyfikacji na każdym etapie będzie decydowała liczba zaliczonych punktów kontrolnych, a następnie czas pokonania trasy.

Oprócz klasyfikacji w każdym etapie będzie prowadzona klasyfikacja generalna całego cyklu. Warunkiem do klasyfikacji generalnej jest start przynajmniej w 3 etapach w tej samej kategorii oraz w tym samym składzie zespołu (dotyczy zespołów w kategorii C).

Do klasyfikacji generalnej będą sumowane wyniki z poszczególnych etapów wg zasady 30 pkt. za 1 miejsce, 27 za 2 miejsce, 25 za 3 miejsce, 23 za 4-te, 22 za 5-te, itd. aż do miejsca 25-go, pozostali otrzymują 1 pkt. za udział.

Wśród zespołów rodzinnych na trasach R i W nie będzie klasyfikacji za czas. Statuetki  otrzymają zespoły rodzinne, które wystartują we wszystkich etapach cyklu.

Świadczenia:

 • mapa dla każdego zawodnika,
 • napój i słodkie co nieco po ukończeniu zawodów,

Nagrody – po każdym etapie:

Dyplomy oraz nagrody upominki dla najlepszych. Ponadto wszyscy zawodnicy, którzy zostaną na zakończeniu zawodów wezmą udział w losowaniu nagród ufundowanych przez naszych partnerów.

Wszystkie dzieci startujące w kategorii R i W na każdym etapie otrzymają dyplomy oraz medale.

Nagrody – klasyfikacja generalna:

–   Dyplomy, puchary dla zwycięzców (miejsca 1 -3) kategorii AK, AM, BK, BM, CK, CM, CMIX.

–   Puchary – statuetki dla najbardziej aktywnych rodzin na trasie R, W.

Program:

 • 17:30-18:30 praca biura zawodów, wydawanie chipów
 • 18:15 otwarcie zawodów, odprawa techniczna
 • 18:30-20:00 start zawodników (interwałowy)
 • 21:00 zakończenie zawodów

Udział w zawodach:

Warunkiem udziału w zawodach jest:

 • złożenie oświadczenia o braku przeciwwskazań do wzięcia udziału w zawodach biegowych oraz o starcie w zawodach na własną odpowiedzialność,
 • złożenie pisemnego zobowiązania do przestrzegania przepisów Kodeksu Drogowego.
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r.poz. 922, ze zm.) oraz wizerunku i zdjęć dla potrzeb związanych z organizacją i promocją imprezy.
 • w przypadku osób niepełnoletnich, ale które ukończyły 16 lat start w zawodach uwarunkowany jest podpisaniem oświadczenia (w Biurze zawodów) przez rodzica/opiekuna prawnego o starcie dziecka na odpowiedzialność rodzica/opiekuna prawnego (wzór oświadczenia na stronie http://www.bielskobialanoca.pl),
 • w przypadku osób, który nie ukończyły 16 lat start w zawodach jest możliwy wyłącznie pod opieką rodzica/opiekuna prawnego, po podpisaniu oświadczenia przez rodzica/opiekuna prawnego o starcie dziecka na odpowiedzialność rodzica/opiekuna prawnego,

Weryfikacja zawodników:

Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze zawodów.

Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dokument potwierdzający tożsamość oraz opłacone wpisowe. Osoby niepełnoletnie stosowne pozwolenia od rodziców/opiekunów.

Uwagi:

 • Organizator zapewnia depozyt rzeczy podczas zawodów.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.
 • W przypadku wypadku, utraty zdrowia lub mienia, osoby te nie będą rościły żadnych zobowiązań wobec organizatorów, współorganizatorów udostępniających swoje obiekty na czas i okoliczność zawodów.
 • Organizator zabezpieczy pierwszą pomoc medyczną. Nie będzie zapewniona opieka lekarska.
 • Obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu oraz palenia papierosów.
 • W sprawach spornych ostateczna decyzja należy do sędziego głównego.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.

Kontakt:

e-mail: bielsko.noca@gmail.com

sprawy organizacyjne: Kamilla Wojarska tel.503 121 622 e-mail: kama.wojarska@gmail.com

sprawy techniczne: Krzysztof Wojarski tel. 500 162 802 e-mail: kwojarski@gmail.com

kierownik zawodów: Franciszek Suchy  tel. 691 527 646

Uwaga: Bardzo prosimy, aby w dniu zawodów  telefonować do organizatorów tylko w przypadku istotnych i ważnych spraw.

Bielsko-Biała, dn. 10 maja 2019 r.

 

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s