Regulamin Rajd Miejski BB

RAJD_MIEJSKI_dobre

Rajd Miejski na Orientację 28 czerwca 2015
Baza: Hala widowiskowo – sportowa „Pod Dębowcem“ Bielsko-Biała ul. Karbowa
Biuro zawodów: od godz. 8:00
Start : 10.00
Zamknięcie mety: 16.00
Zakończenie zawodów 17.00
Uczestnicy: zespoły 2 –osobowe
Kategorie: M (dwaj mężczyźni), K (dwie kobiety), MIX (kobieta+mężczyzna), MV (suma wieku zawodników -dwóch mężczyzn – powyżej 90 lat), KV (suma wieku zawodników -dwóch kobiet – powyżej 90 lat), MIXV (suma wieku zawodników -kobiety i mężczyzny – powyżej 90 lat), TR (rodzinna – osoba dorosła + dziecko do lat 13)
Długości tras: K, M, MIX, KV, MV, MIXV – ok. 28 km, TR – ok.20 km
Wpisowe: 30 PLN od zespołu (wpłacone do 15 czerwca 2015 roku -decyduje data wpływu na konto organizatora) lub 50 PLN(wpłacone po tym terminie) na konto:
Klub Sportowo – Rekreacyjny TKKF „Beskidek”
ul. Skoczowska 4, 43-300 Bielsko-Biała
Bank Milenium S.A. Oddz. Bielsko-Biała
72116022020000000061779972.
W tytule wpłaty powinna się znajdować nazwa zespołu z dopiskiem Rajd Miejski Bielsko-Biała
Zgłoszenia: mailowo na adres kswierkosz@team360.pl
Zespół organizatorów:
– Kierownik zawodów: Krzysztof Świerkosz (724361360)
– Z-ca Kierownika zawodów: Bartłomiej Klenka
• Sędzia główny: Jacek Podulka
• Budowniczy tras: Krzysztof Wojarski, Krzysztof Świerkosz
• Kierownik startu: Krzysztof Bodzek
• Kierownik mety: Kazimierz Kozak
• Biuro zawodów: Katarzyna Daniek, Aleksandra Domeradzka, Kamilla Wojarska, Sławomir Dudys

Organizatorami zawodów są:
• grupa sympatyków biegów na orientację,
• Klub Sportowo – Rekreacyjny TKKF „Beskidek”
• Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji
• Stowarzyszenie Team 360°

REGULAMIN

I. RYWALIZACJA
1. W zawodach biorą udział zespoły 2 – osobowe M (dwaj mężczyźni), K (dwie kobiety), MIX (kobieta+mężczyzna), MV (suma wieku zawodników -dwóch mężczyzn – powyżej 90 lat), KV (suma wieku zawodników -dwóch kobiet – powyżej 90 lat), MIXV (suma wieku zawodników -kobiety + mężczyzny – powyżej 90 lat), TR (rodzinna – osoba dorosła + dziecko do lat 13)
2. Warunkiem dopuszczenia do startu jest ukończone 18 lat i zgoda lekarza na udział w imprezach wytrzymałościowych (lub złożenie przez uczestnika pisemnego oświadczenia o stanie zdrowia). Zawodnicy poniżej 18 roku życia muszą przedłożyć pisemną zgodę rodziców na udział w imprezie.
3. Zmianę w składzie osobowym zespołu należy zgłosić organizatorom najpóźniej w momencie rejestracji w bazie zawodów.
4. Zabroniona jest wymiana zawodników w trakcie zawodów.
5. Zespoły uczestniczą w zawodach pod podaną nazwą własną zespołu lub swojego sponsora.
6. Miejsce i godzina startu podane są na stronie www. zawodów. Zespoły startują razem; po ich przybyciu na metę czas zostanie zatrzymany. Uczestnicy według własnego uznania określają tempo poruszania się oraz czas i miejsca odpoczynku. Trasa wyznaczona będzie w terenie w postaci punktów kontrolnych.
7. Zadaniem zespołu jest zgłoszenie się w komplecie na poszczególnych punktach kontrolnych. Droga pomiędzy punktami jest dowolna a jej wybór należy do zespołów. Zawodnicy potwierdzają swoją obecność na punktach kontrolnych poprzez potwierdzenie punktów kontrolnych na karcie startowej.
8. Na niektórych punktach kontrolnych uczestnicy będą mieli do wykonania zadania specjalne.
9. Podczas rywalizacji uczestnicy poruszają sie pieszo, a dla trasy TR dozwolone jest korzystanie ze środków lokomocji: PKS, MZK(zawodnicy we własnym zakresie dokonują zakupu biletów na środki komunikacji miejskiej), zabronione jest korzystanie z jakichkolwiek innych środków lokomocji.
II. ZADANIA SPECJALNE
1. Czas pokonania zadań i odcinków specjalnych jest wliczany do łącznego czasu pokonywania trasy. W przypadku oczekiwania przez zespół na zwolnienie stanowisk do wykonania zadania, czas oczekiwania nie będzie odliczany od łącznego czasu pokonania trasy (chyba, że Organizator zadecyduje inaczej)
2. Wszystkie zadania i odcinki specjalne uczestnicy wykonują na własną odpowiedzialność.
III. MAPY
1. Całą trasę uczestnicy pokonują przy użyciu map przygotowanych i dostarczonych przez Organizatorów. Zabronione jest korzystanie z innych map.
2. Na mapie punkty kontrolne zaznaczone są okręgami i ponumerowane. Kolejność zaliczania punktów jest dowolna(scorelauf). Meta zaznaczona podwójnym okręgiem. Miejsce dokładnej lokalizacji punktu to środek okręgu.
IV. PUNKT KONTROLNY (PK)
1. Punkt kontrolny wyposażony jest w biało-pomarańczowy lampion, perforator do potwierdzenia obecności na punkcie.
2. Na niektórych PK znajdować się będą sędziowie.
3. W przypadku, gdy zespół znajduje się w terenie w miejscu oznaczonym na mapie i uznaje, że nie ma PK lub jest PK z uszkodzonym perforatorem, to winien skontaktować się telefoniczne z Sędzią Głównym i uzyskać potwierdzenie, że ma zaliczoną obecność na danym PK.
4. Zagubienie karty startowej lub jej zniszczenie, uniemożliwiające odczytanie potwierdzenia punktów, może spowodować niesklasyfikowanie zespołu.
V. WYPOSAŻENIE UCZESTNIKÓW
1. Wszystkie drużyny posiadać muszą podstawowe wyposażenie, które wymienione zostało poniżej. Organizatorzy sprawdzać będą cały sprzęt przed rozpoczęciem zawodów, jak również zastrzegają sobie prawo do sprawdzania go w trakcie zawodów.
2. Jeśli jakikolwiek sprzęt wymagany przez Organizatorów zostanie przez zespół zagubiony lub pozostawiony w trakcie zawodów, cała drużyna otrzyma karę czasową.
WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE:
a) Osobiste obowiązkowe wyposażenie każdego zawodnika używane przez cały okres trwania zawodów:
• 1 x paszport lub dowód osobisty
b) Obowiązkowe wyposażenie całego zespołu używane przez cały okres trwania zawodów:
• 1 x kompas
• 1 x telefon komórkowy
• 1 x apteczka
WYPOSAŻENIE ZALECANE:
• ubezpieczenie medyczne i NNW
• ubiór odpowiedni do warunków rywalizacji

VI WYPOSAŻENIE ZABRONIONE:
• broń (inna niż scyzoryk lub nóż)
• jakikolwiek rodzaj transportu inny niż zapewniany lub zalecany przez Organizatorów
• mapy inne niż zapewnianie przez Organizatorów
• nawigacja GPS

VII. ZASADY KLASYFIKACJI
1.Ukończenie zawodów
◦ Kryterium klasyfikacji zespołów jest – w pierwszej kolejności – liczba zaliczonych PK oraz – przy jednakowej ich liczbie – czas pokonania trasy.
◦ Zespół zobowiązany jest do zgłaszania się na poszczególnych punktach kontrolnych w komplecie. Sklasyfikowane zostaną tylko te zespoły, które dotrą do mety w komplecie. Na mecie liczy się czas ostatniego zawodnika.
2.Rezygnacja
◦ W przypadku wycofania się całej drużyny lub pojedynczego zawodnika kapitan zespołu zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym Organizatorów.
◦ Jeśli jeden członek zespołu rezygnuje z uczestnictwa w zawodach cała drużyna zostaje zdyskwalifikowana.
◦ Organizatorzy nie odpowiadają za drużynę, która się wycofa.
3.Dyskwalifikacja
Organizator zastrzega sobie prawo wycofania z trasy zawodnika (a przez to zespołu):
◦ w przypadku stwierdzenia przez obsługę medyczną niezdolności do kontynuacji wysiłku,
◦ w przypadku złamania przepisów niniejszego regulaminu.
4.Inne
◦ Zespół, który schodzi z trasy (rezygnacja, dyskwalifikacja, zagubienie) musi udać się do najbliższego punktu kontrolnego na którym znajduje się sędzia, w celu poinformowania organizatorów o rezygnacji z dalszej rywalizacji
◦ Zespół sam zapewnia sobie środek transportu do bazy zawodów. Nie dotyczy to sytuacji związanej z udzieleniem pomocy medycznej.
VIII. PROTESTY
1. Protesty w formie pisemnej podpisane przez członków zespołu można składać na ręce Sędziego Głównego zawodów najpóźniej 30 minut po przybyciu na metę.
IX. LIMIT CZASU
1. Podczas rywalizacji limit czasu na pokonanie trasy wynosi 6 godzin.
2. Na poszczególnych punktach kontrolnych trasy będą określone limity czasowe, po tym czasie punkty będą zlikwidowane.
3. Zespoły, które przybędą na metę po upływie limitu będą miały doliczane kary czasowe.
X. KARY I PREMIE CZASOWE
Kary czasowe dla zespołu naliczane będą za:
1. Przekroczenie limitu czasu na mecie – 2 minuty za każdą rozpoczętą minutę po upływie limitu czasu. Po przekroczeniu pół godziny od wyznaczonego limitu zespoły będą dyskwalifikowane
2. brak lub pożyczanie od innych zespołów pozostałego wyposażenia obowiązkowego – 15-30 minut
3. brak osobistego numeru startowego – 1 godzina
4. nanoszenie na osobisty numer startowy napisów, reklam i oznaczeń innych niż dopuszczone przez Organizatora – 30 minut
5. niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie zadania specjalnego – od 15 minut do 1 godziny (szczegóły dotyczące kar na mapach)
6. W wyjątkowych przypadkach Organizatorzy mogą podjąć decyzję o dodatkowej premii czasowej dla zespołów.
7. Kary i premie czasowe doliczone będą do czasu pokonania trasy po przybyciu zespołu na metę.
XI. NUMERY STARTOWE
1. Zespoły otrzymują osobiste numery startowe w biurze zawodów podczas rejestracji.
2. Podczas zawodów wszyscy zawodnicy zobowiązani są występować z widocznymi i poprawnie założonymi numerami startowymi.
3. Zabronione jest choćby częściowe zasłanianie numerów startowych oraz nanoszenie na numery startowe napisów, reklam i oznaczeń innych niż dopuszczone przez Organizatora.
4. Zespoły mogą umieszczać na swoich strojach reklamy własnych sponsorów.
XII. ŻYWIENIE NA TRASIE
1. Zawodnicy sami zapewniają sobie jedzenie i picie na cały czas trwania zawodów, jak również są odpowiedzialni za pakowanie całego swojego prowiantu.
2. Zespoły mogą na trasie uzupełniać napoje i żywność w napotkanych sklepach lub punktach gastronomicznych. Organizator nie bierze odpowiedzialności za godziny ich otwarcia i zaopatrzenie.
3. Zabronione jest korzystanie z zorganizowanej pomocy w przygotowywaniu posiłków.
XIII. BEZPIECZEŃSTWO
1. Informacje ogólne
◦ Wszyscy zawodnicy muszą przestrzegać zasad ustalonych przez Organizatora oraz przepisów powszechnie obowiązujących i muszą posiadać cały sprzęt wymagany przez Organizatorów.
◦ Podczas odprawy dla kapitanów zespoły zostaną poinformowane o możliwych niebezpieczeństwach oraz procedurach postępowania w razie wypadku.
◦ Każdy zawodnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność i ryzyko, nie będzie tym samym wytaczał jakichkolwiek roszczeń wobec Organizatora.
1. Procedury w razie wypadku
◦ Ważne numery telefonów znajdować się będą w informacjach dla zawodników oraz zaprezentowane zostaną podczas odprawy.
◦ Jeśli dojdzie do niebezpiecznej sytuacji lub zdarzenia, a telefony komórkowe tracić będą zasięg i niemożliwe stanie się skontaktowanie z Obsługą Medyczną, trzeba używać innych środków do wzywania pomocy, w taki sposób by zwrócić na siebie uwagę.
1. Osoba, która uległa wypadkowi
◦ Każdy zawodnik zobowiązany jest do udzielenia pomocy drugiemu zawodnikowi w razie wypadku.
◦ W konsekwencji nie udzielenia pomocy, również osobie z przeciwnego zespołu, zawodnik lub drużyna zostanie zdyskwalifikowana.
XIV. UBEZPIECZENIE
1. Wszyscy zawodnicy startują na swoja własną odpowiedzialność i ryzyko.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za żadne wypadki, które zdarzą się w trakcie zawodów, chyba, że wynikają z jego winy.
3. Oświadczenie, w którym zawodnicy oświadczają, że biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność i ryzyko musi zostać podpisane przez każdego zawodnika.
XV. ZAKAZY I OBOWIĄZKI
1. Zespoły pokonują całą trasę samodzielnie. Obowiązuje absolutny zakaz korzystania ze zorganizowanej pomocy osób trzecich. Naruszenie tego punktu regulaminu powoduje dyskwalifikację zespołu.
2. Obowiązuje zakaz korzystania z jakichkolwiek niedopuszczonych przez organizatorów środków transportu podczas pokonywania trasy. Stwierdzenie złamania tego zakazu spowoduje dyskwalifikację zespołu.
3. Niedozwolone jest korzystanie z innych map niż te, które wręczy Organizator, pod groźbą dyskwalifikacji.
4. Obowiązuje zakaz poruszania się po uprawach rolnych, szkółkach leśnych i terenach prywatnych.
5. Zawodnicy poruszają się pieszo lub biegiem, stosując się do zasad ruchu drogowego obowiązujących pieszych, korzystając z chodników, przejść dla pieszych, terenów zielonych. Zabronione jest poruszanie się po jezdniach poza obszarami oznaczonymi znakiem drogowym D-40 „strefa zamieszkania” oraz obszarach oznaczonych na mapie ukośnymi czerwonymi liniami. Zakazane jest również przechodzenie przez ogrodzenia, mury, poręcze i żywopłoty.

XVI. WPISOWE

1. Zespoły, zgłaszające się na zawody, są obowiązane uregulować wpisowe na konto: Bank Milenium S.A. Oddz. Bielsko-Biała 72116022020000000061779972. W tytule wpłaty powinna się znajdować nazwa zespołu z dopiskiem Rajd Miejski w Bielsku-Białej. Wysokość wpisowego wynosi 30PLN od zespołu (wpłacone do 15 czerwca 2015 roku-decyduje data wpływu na konto organizatora) lub 50PLN(wpłacone po tym terminie)
2. Wpisowe można uiścić w bazie zawodów podczas rejestracji; wówczas obowiązuje stawka w wysokości 50PLN.
3. Jeśli zespół zgłosi się na zawody i uiści wpisowe a następnie zrezygnuje ze startu, powinien poinformować o tym Organizatora. Zespoły, które zgłoszą absencję do 22 czerwca 2015roku, otrzymują zwrot w wysokości 100%. Po tym terminie wpłacone wpisowe przepada na rzecz Organizatora.
4. W dniu zawodów będzie można się zgłosić do Rajdu, ale liczba wolnych miejsc będzie ograniczona.

XVII. ZGŁOSZENIA
1. Zespoły zobowiązane są do zgłosznie się na zawody mailowo na adres podany na stronie organizatora lub pisemnie w biurze zawodów w dniu startu.
2. Zgłoszenie zespołu winno zawierać:
• imiona i nazwiska zawodników
• adresy zamieszkania zawodników
• przynajmniej jeden adres e-mail do korespondencji z zespołem
• przynajmniej jeden numer telefonu, który będzie używany podczas zawodów
• nazwę zespołu
XVIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Powyższe przepisy określają zasady przeprowadzenia i klasyfikacji zespołów podczas Rajdu Miejskiego w Bielsku-Białej.
2. Przepisy mogą ulec zmianie przed rozpoczęciem zawodów, o czym uczestnicy zostaną poinformowani przez Organizatora.
3. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania zadań i pokonywania trasy.
4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestników.
5. Wszyscy uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku w relacjach z imprezy zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych organizatorów, patronów medialnych i sponsorów.
6. Wszyscy uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją zawodów.
7. Ostateczna interpretacja niniejszych przepisów należy do organizatorów.
8. Zawody mogą zostać odwołane bez podania przyczyny, obowiązuje wtedy zwrot 100% płatności dla zgłoszonego zespołu.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s