Rajd Miejski 2016

RAJD_MIEJSKI_2016_logo

Wyniki:

Rajd_Miejski_2016_wyniki_Rodzinna

Rajd_Miejski_2016_wyniki_PROFI

Szczegóły w komunikacie komunikat.

REGULAMIN RAJD MIEJSKI 2016

I RYWALIZACJA

 • W zawodach biorą udział zespoły 2-osobowe podzielone na kategorie: MM (dwóch mężczyzn), MIX (jedna kobieta + jeden mężczyzna w składzie), KK (dwie kobiety), MV (zespół męski, suma wieku członków zespołu nie mniejsza niż 90 lat), KV (zespół żeński, suma wieku członków zespołu nie mniejsza niż 90 lat), MIXV (zespół mieszany, suma wieku członków zespołu nie mniejsza niż 90 lat), TR (osoba dorosła + dziecko do lat 13).
 • Warunkiem dopuszczenia do startu jest ukończone 18 lat i zgoda lekarza na udział w imprezach wytrzymałościowych (lub złożenie przez uczestnika pisemnego oświadczenia o stanie zdrowia). Zawodnicy poniżej 18 roku życia muszą przedłożyć pisemną zgodę rodziców na udział w imprezie.
 • Zmianę w składzie osobowym zespołu należy zgłosić organizatorom najpóźniej w momencie rejestracji w bazie zawodów.
 • Zabroniona jest wymiana zawodników w trakcie zawodów.
 • Zespoły uczestniczą w zawodach pod podaną nazwą własną zespołu lub swojego sponsora.
 • Miejsce i godzina startu podane są na stronie www. zawodów. Zespoły startują razem; po ich przybyciu na metę czas zostanie zatrzymany. Uczestnicy według własnego uznania określają tempo poruszania się oraz czas i miejsca odpoczynku. Trasa wyznaczona będzie w terenie w postaci punktów kontrolnych.
 • Zadaniem zespołu jest zgłoszenie się w komplecie na poszczególnych punktach kontrolnych. Droga pomiędzy punktami jest dowolna a jej wybór należy do zespołów. Zawodnicy potwierdzają swoją obecność na punktach kontrolnych poprzez potwierdzenie punktów kontrolnych na karcie startowej.
 • Na niektórych punktach kontrolnych uczestnicy będą mieli do wykonania zadania specjalne.
 • Podczas rywalizacji uczestnicy poruszają sie pieszo, a dla trasy TR dozwolone jest korzystanie ze środków lokomocji: PKS, MZK(zawodnicy we własnym zakresie dokonują zakupu biletów na środki komunikacji miejskiej),  zabronione jest korzystanie z jakichkolwiek innych środków lokomocji.

II ZADANIA SPECJALNE

 • Czas pokonania zadań i odcinków specjalnych jest wliczany do łącznego czasu pokonywania trasy. W przypadku oczekiwania przez zespół na zwolnienie stanowisk do wykonania zadania, czas oczekiwania nie będzie odliczany od łącznego czasu pokonania trasy (chyba, że Organizator zadecyduje inaczej)
 • Wszystkie zadania i odcinki specjalne uczestnicy wykonują na własną odpowiedzialność.

III. MAPY

 • Całą trasę uczestnicy pokonują przy użyciu map przygotowanych i dostarczonych przez Organizatorów. Zabronione jest korzystanie z innych map.
 • Na mapie punkty kontrolne zaznaczone są okręgami i ponumerowane. Kolejność zaliczania punktów jest dowolna(scorelauf). Meta zaznaczona podwójnym okręgiem. Miejsce dokładnej lokalizacji punktu to środek okręgu.

IV PUNKT KONTROLNY (PK)

 • Punkt kontrolny wyposażony jest w biało-pomarańczowy lampion, perforator do potwierdzenia obecności na punkcie.
 • Na niektórych PK znajdować się będą sędziowie.
 • W przypadku, gdy zespół znajduje się w terenie w miejscu oznaczonym na mapie i uznaje, że nie ma PK lub jest PK z uszkodzonym perforatorem, to winien skontaktować się telefoniczne z Sędzią Głównym i uzyskać potwierdzenie, że ma zaliczoną obecność na danym PK.
 • Zagubienie karty startowej lub jej zniszczenie, uniemożliwiające odczytanie potwierdzenia punktów, może spowodować niesklasyfikowanie zespołu.

V WYPOSAŻENIE UCZESTNIKÓW

 • Wszystkie drużyny posiadać muszą podstawowe wyposażenie, które wymienione zostało poniżej. Organizatorzy sprawdzać będą cały sprzęt przed rozpoczęciem zawodów, jak również zastrzegają sobie prawo do sprawdzania go w trakcie zawodów.
 • Jeśli jakikolwiek sprzęt wymagany przez Organizatorów zostanie przez zespół zagubiony lub pozostawiony w trakcie zawodów, cała drużyna otrzyma karę czasową.

WYPOSAŻENIE ZABRONIONE:

 • broń (inna niż scyzoryk lub nóż)
 • jakikolwiek rodzaj transportu inny niż zapewniany lub zalecany przez Organizatorów
 • mapy inne niż zapewnianie przez Organizatorów
 • nawigacja GPS

WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE:

 1. a) Osobiste obowiązkowe wyposażenie każdego zawodnika używane przez cały okres trwania zawodów:
 • 1 x paszport lub dowód osobisty
 1. b) Obowiązkowe wyposażenie całego zespołu używane przez cały okres trwania zawodów:
 • 1 x kompas
 • 1 x telefon komórkowy

WYPOSAŻENIE ZALECANE:

 • ubezpieczenie medyczne i NNW
 • ubiór odpowiedni do warunków rywalizacji

VI ZASADY KLASYFIKACJI

1.Ukończenie zawodów

 • Kryterium klasyfikacji zespołów jest – w pierwszej kolejności – liczba zaliczonych PK oraz – przy jednakowej ich liczbie – czas pokonania trasy.
 • Zespół zobowiązany jest do zgłaszania się na poszczególnych punktach kontrolnych w komplecie. Sklasyfikowane zostaną tylko te zespoły, które dotrą do mety w komplecie. Na mecie liczy się czas ostatniego zawodnika.

2.Rezygnacja

 • W przypadku wycofania się całej drużyny lub pojedynczego zawodnika kapitan zespołu zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym Organizatorów.
 • Jeśli jeden członek zespołu rezygnuje z uczestnictwa w zawodach cała drużyna zostaje zdyskwalifikowana.
 • Organizatorzy nie odpowiadają za drużynę, która się wycofa.

3.Dyskwalifikacja
Organizator zastrzega sobie prawo wycofania z trasy zawodnika (a przez to zespołu):

 • w przypadku stwierdzenia przez obsługę medyczną niezdolności do kontynuacji wysiłku,
 • w przypadku złamania przepisów niniejszego regulaminu.

4.Inne

 • Zespół, który schodzi z trasy (rezygnacja, dyskwalifikacja, zagubienie) musi udać się do najbliższego punktu kontrolnego na którym znajduje się sędzia, w celu poinformowania organizatorów o rezygnacji z dalszej rywalizacji
 • Zespół sam zapewnia sobie środek transportu do bazy zawodów. Nie dotyczy to sytuacji związanej z udzieleniem pomocy medycznej.

VIII. PROTESTY

 • Protesty w formie pisemnej podpisane przez członków zespołu można składać na ręce Sędziego Głównego zawodów najpóźniej 30 minut po przybyciu na metę.

IX LIMIT CZASU

 • Podczas rywalizacji limit czasu na pokonanie trasy wynosi  6 godzin.
 • Na poszczególnych punktach kontrolnych trasy będą określone limity czasowe, po tym czasie punkty będą zlikwidowane.
 • Zespoły, które przybędą na metę po upływie limitu będą miały doliczane kary czasowe.

X KARY I PREMIE CZASOWE

Kary czasowe dla zespołu naliczane będą za:

 • Przekroczenie limitu czasu na mecie – 2 minuty za każdą rozpoczętą minutę po upływie limitu czasu. Po przekroczeniu pół godziny od wyznaczonego limitu zespoły będą dyskwalifikowane
 • brak lub pożyczanie od innych zespołów pozostałego wyposażenia obowiązkowego – 15-30 minut
 • brak osobistego numeru startowego – 1 godzina
 • nanoszenie na osobisty numer startowy napisów, reklam i oznaczeń innych niż dopuszczone przez Organizatora – 30 minut
 • niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie zadania specjalnego – od 15 minut do 1 godziny (szczegóły dotyczące kar na mapach)
 • W wyjątkowych przypadkach Organizatorzy mogą podjąć decyzję o dodatkowej premii czasowej dla zespołów.
 • Kary i premie czasowe doliczone będą do czasu pokonania trasy po przybyciu zespołu na metę.

XI NUMERY STARTOWE

 • Zespoły otrzymują osobiste numery startowe w biurze zawodów podczas rejestracji.
 • Podczas zawodów wszyscy zawodnicy zobowiązani są występować z widocznymi i poprawnie założonymi numerami startowymi.
 • Zabronione jest choćby częściowe zasłanianie numerów startowych oraz nanoszenie na numery startowe napisów, reklam i oznaczeń innych niż dopuszczone przez Organizatora.
 • Zespoły mogą umieszczać na swoich strojach reklamy własnych sponsorów.

XII. ŻYWIENIE NA TRASIE

 • Zawodnicy sami zapewniają sobie jedzenie i picie na cały czas trwania zawodów, jak również są odpowiedzialni za pakowanie całego swojego prowiantu.
 • Zespoły mogą na trasie uzupełniać napoje i żywność w napotkanych sklepach lub punktach gastronomicznych. Organizator nie bierze odpowiedzialności za godziny ich otwarcia i zaopatrzenie.
 • Zabronione jest korzystanie z zorganizowanej pomocy w przygotowywaniu posiłków.

XIII. BEZPIECZEŃSTWO

 • Informacje ogólne
 • Wszyscy zawodnicy muszą przestrzegać zasad ustalonych przez Organizatora oraz przepisów powszechnie obowiązujących i muszą posiadać cały sprzęt wymagany przez Organizatorów.
 • Podczas odprawy dla kapitanów zespoły zostaną poinformowane o możliwych niebezpieczeństwach oraz procedurach postępowania w razie wypadku.
 • Każdy zawodnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność i ryzyko, nie będzie tym samym wytaczał jakichkolwiek roszczeń wobec Organizatora.
 • Procedury w razie wypadku
 • Ważne numery telefonów znajdować się będą w informacjach dla zawodników oraz zaprezentowane zostaną podczas odprawy.
 • Jeśli dojdzie do niebezpiecznej sytuacji lub zdarzenia, a telefony komórkowe tracić będą zasięg i niemożliwe stanie się skontaktowanie z Obsługą Medyczną, trzeba używać innych środków do wzywania pomocy, w taki sposób by zwrócić na siebie uwagę.
 • Osoba, która uległa wypadkowi
 • Każdy zawodnik zobowiązany jest do udzielenia pomocy drugiemu zawodnikowi w razie wypadku.
 • W konsekwencji nie udzielenia pomocy, również osobie z przeciwnego zespołu, zawodnik lub drużyna zostanie zdyskwalifikowana.

XIV. UBEZPIECZENIE

 • Wszyscy zawodnicy startują na swoja własną odpowiedzialność i ryzyko.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za żadne wypadki, które zdarzą się w trakcie zawodów, chyba, że wynikają z  jego winy.
 • Oświadczenie, w którym zawodnicy oświadczają, że biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność i ryzyko musi zostać podpisane przez każdego zawodnika.

XV ZAKAZY I OBOWIĄZKI

 • Zespoły pokonują całą trasę samodzielnie. Obowiązuje absolutny zakaz korzystania ze zorganizowanej pomocy osób trzecich. Naruszenie tego punktu regulaminu powoduje dyskwalifikację zespołu.
 • Obowiązuje zakaz korzystania z jakichkolwiek niedopuszczonych przez organizatorów środków transportu podczas pokonywania trasy. Stwierdzenie złamania tego zakazu spowoduje dyskwalifikację zespołu.
 • Niedozwolone jest korzystanie z innych map niż te, które wręczy Organizator, pod groźbą dyskwalifikacji.
 • Obowiązuje zakaz poruszania się po uprawach rolnych, szkółkach leśnych i terenach prywatnych.
 • Zawodnicy poruszają się pieszo lub biegiem, stosując się do zasad ruchu drogowego obowiązujących pieszych, korzystając z chodników, przejść dla pieszych, terenów zielonych. Zabronione jest poruszanie się po jezdniach poza obszarami oznaczonymi znakiem drogowym D-40 „strefa zamieszkania” oraz obszarach oznaczonych na mapie ukośnymi czerwonymi liniami. Zakazane jest również przechodzenie przez ogrodzenia, mury, poręcze i żywopłoty.

XVI. WPISOWE

 • Zespoły, zgłaszające się na zawody, są obowiązane uregulować wpisowe na konto: Bank Milenium S.A. Oddz. Bielsko-Biała 72116022020000000061779972. W tytule wpłaty       powinna się znajdować nazwa zespołu z dopiskiem Rajd Miejski w Bielsku-Białej. Wysokość        wpisowego wynosi 40PLN od zespołu (wpłacone do 15 czerwca 2016 roku-decyduje data            wpływu na konto organizatora) lub 60PLN(wpłacone po tym terminie)
 • Wpisowe można uiścić w bazie zawodów podczas rejestracji; wówczas obowiązuje stawka w wysokości
 • Jeśli zespół zgłosi się na zawody i uiści wpisowe a następnie zrezygnuje ze startu, powinien poinformować o tym Organizatora. Zespoły, które zgłoszą absencję do 22 czerwca 2016roku, otrzymują zwrot w wysokości 100%. Po tym terminie wpłacone wpisowe przepada na rzecz Organizatora.
 • W dniu zawodów będzie można sie zgłosić do Rajdu, ale liczba wolnych miejsc będzie ograniczona.

XVII. ZGŁOSZENIA

 • Zespoły zobowiązane są do zgłoszenia się na zawody poprzez formularz lub mailowo na adres podany na stronie organizatora lub pisemnie w biurze zawodów w dniu startu.
 • Zgłoszenie zespołu winno zawierać:
 • imiona i nazwiska zawodników
 • adresy zamieszkania zawodników
 • przynajmniej jeden adres e-mail do korespondencji z zespołem
 • przynajmniej jeden numer telefonu, który będzie używany podczas zawodów
 • nazwę zespołu

XVIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Powyższe przepisy określają zasady przeprowadzenia i klasyfikacji zespołów podczas Rajdu Miejskiego w Bielsku-Białej.
 • Przepisy mogą ulec zmianie przed rozpoczęciem zawodów, o czym uczestnicy zostaną poinformowani przez Organizatora.
 • Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania zadań i pokonywania trasy.
 • Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestników.
 • Wszyscy uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku w relacjach z imprezy zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych organizatorów, patronów medialnych i sponsorów.
 • Wszyscy uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją zawodów.
 • Ostateczna interpretacja niniejszych przepisów należy do organizatorów.
 • Zawody mogą zostać odwołane bez podania przyczyny, obowiązuje wtedy zwrot 100% płatności dla zgłoszonego zespołu.

 

 

WSPOMNIENIA Z RAJDU MIEJSKIEGO 2015

RAJD_MIEJSKI_dobre

Wystarczyłoby o Rajdzie Miejskim w Bielsku-Białej napisać: Było fajnie 😉

Uczestnicy rajdu jednak są bardziej wylewni w opiniach o rajdzie, że zacytuje:

– Generalnie impreza super i chętnie za tydzień pobiegłbym znowu u Was. Gratulacje!

– Przy takich organizatorach bawiłem się świetnie nawet przy zadaniach: puzzle i pytania sportowe 

– jesteśmy mile zaskoczeni organizacją rajdu i trzymamy kciuki za drugą edycję

– To była świetna impreza. Organizatorom i wolontariuszom należą się ogromne brawa za włożone serducho i siły. To serducho i dobra atmosferę czuło się wszędzie: w hali i na każdym punkcie. Oby ta impreza odbyła się za rok, bo tu aż chce się biegać :).

– wspaniała impreza !!!czekamy na następne

Zresztą coś o Rajdzie można przeczytać na stronach:

http://www.team360.pl/node/7004

http://potuptani.blogspot.com/2015/06/rajd-miejski-bielsko-biaa-na-orientacje.html

Gdy wpadliśmy na pomysł zrobienia rajdu w Bielsku-Białej, była zima. Trafiliśmy z tym pomysłem do BBOSiR w osobie Zastępcy Dyrektora ds. Administracji i Marketingu – Pana Marka Kołodzieja oraz do Działu Organizacji Imprez i Marketingu – Pana Kierownika Marka Gracza. Pomysł się spodobał, przystąpiliśmy do jego urealnienia. Pomysł spodobał się również kilku firmom z Bielska-Białej i nie tylko z naszego miasta, które postanowiły wesprzeć nas w realizacji celu. Potem pojawili się partnerzy w organizacji zawodów jak np. Teatr Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana. Rajd nabierał kształtów, powstawały pomysły na jego uatrakcyjnienie,a później pomysły na jego rozreklamowanie.

Nadszedł dzień 28 czerwca. Okazało się , że wszystko jest zapięte na „ostatni guzik” poza pogodą która płakała nie wiadomo z jakiego powodu. Start… drużyny się rozbiegają w różne strony, a trasa rodzinna wsiada do autobusu. Rajd przebiega sprawnie, zespoły same ustalają sobie kolejność zdobywania punktów wykonując na większości z nich zadania specjalne, a po 3 godzinach pojawiają sie pierwsze na mecie . Radosne , uśmiechnięte, i co ciekawe nie zmęczone. Na mecie drożdżówka, kiełbaski na ciepło, coś do picia. Wygrywa w kategorii KK zespół kuleżanki, przed Atomówkami i Rudą i spółką, w kategorii MM wygrywa Ultra Beskid Sport przed Team 360 oraz Seksownymi drwalami. W kategorii Mix wygrywa The Best6BPD przed Dziabniętymi pokonując zespół Potuptani/Macrologic. W Kategoriach gdzie suma wieku zawodników wynosiła 90 i więcej lat wygrały zespoły:Sąsiedzi i Spinacze. Na trasie rodzinnej tryumfowały Żurawinki przed Żurkami i Teamem Mroziaki.

W zawodach wystartowały 52 zespoły, pomagało 30 wolontariuszy, zespół sędziowski składał się z grupy rajdowców oraz biegaczy na orientację z Bielska-Białej oraz Gliwic. Byłoby grzechem nie wspomnieć o wzorowej współpracy z BBOSiR w osobach Panów Marka Kołodzieja, Marka Gracza, Konrada Hamerlaka, Dariusza Pegzy, Mariusza Gąsiorka, Józefa Koźmińskiego, Michała Zarębskiego. Trzeba wspomnieć o ogromnym wkładzie w zawody Krzysztofa Świerkosza, Kamy Wojarskiej, Joanny Brzezickiej, Krzysztofa Wojarskiego, Bartka Klenki, za wsparcie medialne dziękujemy Igorowi Błachutowi(Team 360). Panie z Teatru Lalek Banialuka: Pani Monika Jędrzejewska, Pani Katarzyna Jacewicz, które wymyśliły kapitalne zadania animacyjne, które rozbawiły uczestników rajdu. Wielkie słowa podziękowań należą się też  Dyrektor Teatru Lalek Banialuka Pani Lucynie Kozień za udostępnienie Teatru dla naszego Rajdu. Nie wypada sobie przypinać orderu za organizację, ale uczestnicy sami to zrobili za nas zgłaszając się w tak dużej ilości na starcie naszego rajdu, apotem go tu i ówdzie komplementując. Dziękujemy i obiecujemy, że zrobimy wszystko co w naszej mocy by w przyszłym roku Rajd się odbył, miał jeszcze ciekawszą trasę oraz zadania, a zespół organizacyjny był równie doskonały jak ten z tego roku.

zbiorowka

Wyniki generalne: City_rajd_28_06_generalne

Wyniki szczegółowe: City_rajd_28_06

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s